Η Αγια Σωτήρα Μοδίου

Παραθέτουμε απόσπασμα από σχετικό άρθρο του Ευθ. Ι. Μαστροκώστα, που δημοσιεύτηκε στην Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος 24 (1954) σελ. 194-195:

«Παρά το Μόδι Λοκρίδος περί τα 15΄ ΝΑ ίδρυται ο ναός του Σωτήρος δικιόνιος σταυροειδής μετά τρούλλου μήκους 12,60μ. περίπου (8.95μ. του καθολικού +3.65μ. του νάρθηκα) και πλάτους 6.60μ.

Ο νάρθηξ είναι μεταγενεστέρα προσθήκη.

Αι τοιχογραφίαι δεν διεσώθησαν, διότι έχουν καταπέσει τα εσωτερικά ασβεστοκονιάματα.

Υπέρ την μεσαίαν κόγχην του ιερού επί πωρολίθου… εντετοιχισμένου εντός πλαισίου εξ οπτοπλίνθων εξωτερικώς του τοίχου έχει χαραχθεί η ακόλουθος επιγραφή, της οποίας τα γράμματα… έχουν πληρωθεί δια μολύβδου κατ’ επίδρασιν ενετικήν πιθανώς

«l Έτ(ους) ζοθ (7079-5508=1571) Εκτήσθη ο ναός του Σωτήρος Το σταυροπίγιον»

Σταυροπήγιον καλείται ο ναός δια την κατά την έναρξιν της οικοδομίας του πήξιν εις τα θεμέλιά του σταυρού αποστελλομένου παρά του πατριάρχου.

Το σταυροπήγιον ήτο μοναστηριακόν, ως συνάγεται εξ επιγραφής δημοσιευθείσης παρά του Εμ. Κοντολέοντος, όστις αναγράφει, ότι έκειτο εκεί το νεκροταφείον. Ότι η αυλή του εχρησιμοποιείτο ως νεκροταφείον μαρτυρούν και οι παλιότεροι επιζώντες Μοδιάται κατά πληροφορίαν του Μοδιάτου καθηγητού Φιλολογίας κ. Χριστολουκά και τεμάχια επιτυμβίων κείμενα δεξιά και αριστερά της εισόδου του ναού. Κατ’ άλλην πληροφορίαν του Δ/ντού Δημ. Σχολείου Μοδίου κ. Μάνθου Τσόκα οι λίθοι ερειπωθέντων κελλίων εχρησιμοποιήθησαν εις οικοδομάς του χωριού» επιγραφή που δημοσίευσε ο Εμ. Κοντολέων βρίσκεται εντοιχισμένη στη νότια πλευρά και αναγράφει τα εξής:

+αφπα (δηλ. 1581)

Παναγήα Θεοτόκε

σκέπε φρούρι

φίλατε τους

εβρησκομέ

νους μονα

χούς εν τη

αγία Μετα” [μορφώσει του Σωτήρος ]

Be first to comment